Dnes je 18.1.2018. Meniny má Bohdana.
PRIDAŤ ZÁLOŽKU    REKLAMA NA STRÁNKE    VÝBER JAZYKA: sk en pl hu   RSS
Počet prístupov: 58374
Online: 5 užívateľov
 
Podmienky používania

ESET

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

Dohoda s koncovým používateľom o používaní softvéru.

Táto Dohoda o používaní softvéru (ďalej len „Dohoda“) uzatvorená medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli Sro, vložke číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou, (ďalej len „Koncový používateľ“) Vás oprávňuje na používanie Softvéru definovaného v článku 1 tejto Dohody. Softvér definovaný v článku 1 tejto Dohody môže byť uložený na CD-ROM alebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov za podmienok a okolností uvedených nižšie.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení ako aj všetkých kópií Softvéru na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Kliknutím na tlačidlo "I Accept"/"Súhlasím" počas inštalácie, sťahovania, kopírovania alebo používania Softvéru vyslovujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami tejto Dohody. Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami tejto Dohody, ihneď kliknite na tlačidlo "Decline" alebo "I Do Not Accept" alebo "Nesúhlasím", zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, alebo zničte, prípadne vráťte Softvér, inštalačné médiá, sprievodnú dokumentáciu a doklad o nákupe spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Softvér v tejto Dohode znamená (i) počítačový program ESET Online Scanner, vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, správ elektronickej pošty a ich všetkých prípadných príloh, alebo iných médií ku ktorým je priložená táto Dohoda vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového kódu na CD-ROM, DVD médiu, elektronickou poštou cez počítačovú sieť internet, (iii) so Softvérom súvisiace vysvetľujúce materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikáciu, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia v ktorom sa Softvér používa, návod na použitie alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis správneho používania Softvéru (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie Softvéru, opravy prípadných chýb Softvéru, dodatky ku Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru, nové verzie Softvéru a všetky aktualizácie súčastí Softvéru, ak sú dodané na ktoré Vám Poskytovateľ udeľuje Licenciu v zmysle článku 4. tejto Dohody. Softvér Poskytovateľ dodáva výlučne vo forme objektového spustiteľného kódu.

2. Zasielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkciu, ktorá slúži na zhromažďovanie vzoriek nových počítačových vírusov alebo iných obdobných škodlivých počítačových programov (ďalej len „Infiltrácia“) a ich následné odoslanie Poskytovateľovi vrátane informácie o počítači a/alebo platforme na ktorej je Softvér nainštalovaný (ďalej len „Informácie“). Informácie môžu obsahovať údaje (vrátane osobných údajov) o Koncovom používateľovi a/alebo iných používateľoch počítača na ktorom je nainštalovaný Softvér, informácie o počítači a operačnom systéme, podozrivé súbory z počítača na ktorom je Softvér nainštalovaný a súbory postihnuté Infiltráciou a informácie o takýchto súboroch. Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na preskúmanie Infiltrácie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie dôverného charakteru získaných Informácii. V prípade, že prijmete túto Dohodu a aktivujete vyššie popísanú funkciu Softvéru, súhlasíte s tým, aby boli Poskytovateľovi zasielané Infiltrácie a Informácie a súčasne udeľujete Poskytovateľovi súhlas potrebný v zmysle príslušných právnych noriem na spracovávanie získaných Informácii.

3. Inštalácia. Softvér dodaný na CD-ROM alebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov vyžaduje inštaláciu. Softvér musíte nainštalovať na správne nakonfigurovaný počítač spĺňajúci minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Na počítači, na ktorý Softvér inštalujete nesmú byť nainštalované žiadne počítačové programy alebo technické vybavenie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť Softvér.

4. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s touto Dohodou a zaplatíte Licenčný poplatok podľa článku 17. v termíne splatnosti Vám Poskytovateľ udeľuje nevýhradné a neprevoditeľné právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru na počítačových systémoch, avšak najviac na takom počte počítačových systémov, ktorý Koncový používateľ uviedol v objednávke a za ktorý zaplatil príslušný poplatok (ďalej len „Licencia“). Jedným používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným užívateľom používateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len „MUA“) preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet používateľov stanovuje podľa skutočného počtu používateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet používateľov zhodný s počtom používateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému používateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden používateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac používateľov je potrebná Licencia pre jeden počítač. Na používanie Softvéru v podnikovom prostredí (na pracovných staniciach, mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo  internetových bránach) musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Ako Koncový používateľ môžete Softvér použiť výlučne iba na zabezpečenie svojej činnosti a na ochranu iba tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali a zaplatili Licenciu.

6. Obmedzenie práv Koncového používateľa. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať odvodené verzie Softvéru, s nasledujúcimi výnimkami:
(a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.
(b) Nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru alebo kópie Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.
(c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať inej osobe alebo Softvér vziať do prenájmu od inej osoby, alebo Softvér zapožičať.
(d) Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.
(e) Nesmiete vytvárať na základe Softvéru odvodené diela.
(f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.
(g) Nesmiete používať Softvér získaný ako skúšobnú verziu alebo Not-For-Resale (ďalej len „NFR“) v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnutiu sa zaplateniu Licenčného poplatku podľa článku 17.

7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v ňom, sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Dohody, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody budete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať zdrojový kód, získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku.

8. Výhrada práv. Všetky práva ku Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje viaceré platformy alebo jazyky alebo ak ste získali viac kópií Softvéru, nesmiete verzie a kópie Softvéru inštalovať na viacerých počítačových systémoch než ste uviedli v objednávke a za ktoré ste zaplatili príslušný Licenčný poplatok podľa článku 17 tejto Dohody. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré nepoužívate nesmiete predať, prenajať, vziať do prenájmu, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná od prvého dňa, kedy ste nainštalovali Softvér. Dohodu môžete kedykoľvek vypovedať tak, že natrvalo vymažete, zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Vaše práva Koncového užívateľa automaticky a okamžite zaniknú bez upozornenia zo strany Poskytovateľa, ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody. V takomto prípade musíte Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetky sprievodné materiály okamžite vymazať, zničiť, alebo na vlastné náklady vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali.
Táto Dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie jedného alebo dvoch rokov, podľa toho aké obdobie ste uviedli vo svojej objednávke na Softvér a môže sa opakovane predĺžiť vždy na ďalšie obdobie jedného alebo dvoch rokov za predpokladu, že uhradíte Licenčný poplatok za predĺženie Licencie podľa článku 17 tejto Dohody.
Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13 a 20 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTÉR JE POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI, ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.

12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.

13. OBMEDZENIE RUČENIA. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa. Poskytovateľ vo svojom mene, v mene svojich zamestnancov a svojich poskytovateľov licencií koná za účelom odmietnutia, vylúčenia alebo obmedzenia záväzkov, zodpovednosti a záruk ako je uvedené v článku 13 ale okrem toho za žiadnym ďalším účelom ani v žiadnych ďalších veciach.

15. Podpora. Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu pre najaktuálnejšiu verziu Softvéru výlučne v jazyku tej krajiny, kde bol Softvér získaný. Koncový používateľ má počas trvania Licencie právo na využívanie nasledovných služieb:
(a) Technická pomoc. Pomoc a podporu pri riešení problémov a odstraňovaní chýb pri používaní najaktuálnejšej verzie Softvéru zabezpečuje Poskytovateľ alebo jeho obchodní partneri počas zverejnených prevádzkových hodín. Požiadavky o pomoc a podporu ktoré dôjdu mimo prevádzkových hodín sa považujú za došlé v nasledujúci pracovný deň. Požiadavku o pomoc a podporu je možné doručiť Poskytovateľovi telefonicky, telefaxom alebo elektronickou poštou na vyhradené telefónne čísla alebo adresy elektronickej pošty uvedené v Dokumentácii alebo na internetových stránkach Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Požiadavka o pomoc a podporu musí byť dostatočne určitá a musí obsahovať údaje umožňujúce replikovať ohlásený problém. V prípade potreby je Koncový používateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení ohláseného problému.
(b) Aktualizácia. Zahŕňa každú novú verziu alebo zmeny Softvéru prípadne jeho jednotlivých súčastí, ktoré Poskytovateľ uvoľní na svojich internetových stránkach alebo na internetových stránkach svojich obchodných partnerov. Aktualizáciu Poskytovateľ Koncovému používateľovi sprístupňuje z chránenej oblasti svojich internetových stránok prostredníctvom siete internet. Na prístup ku Aktualizácii je potrebné zadať prihlasovacie meno používateľa a prihlasovacie heslo používateľa (ďalej len „Identifikácia“). Identifikácia Koncového používateľa pozostáva z náhodnej kombinácie alfanumerických znakov a je automaticky generovaná obchodným systémom Poskytovateľa. Identifikácia sa doručuje Koncovému používateľovi vo forme správy elektronickej pošty, je vložená do obchodného balenia Licencovaného produktu alebo je doručená inou vhodnou formou. Koncový používateľ je povinný ochrániť Identifikáciu pred poškodením, stratou alebo zneužitím. V prípade prvého zistenia zneužitia Identifikácie Koncového používateľa Poskytovateľ pôvodnú Identifikáciu znefunkční a vydá Koncovému používateľovi novú Identifikáciu (ďalej len „Náhradná identifikácia“). Koncový používateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje, ktoré si Poskytovateľ vyžiada pri prešetrovaní zneužitia Identifikácie, čo zahŕňa najmä no nielen prístup ku záznamom o prevádzke počítačových systémov, záznamov o prístupoch k súborom ako aj iné potrebné údaje. V prípade zistenia zneužitia Náhradnej identifikácie môže Poskytovateľ podľa vlastnej úvahy vydať Koncovému používateľovi novú Náhradnú identifikáciu alebo okamžite a bez náhrady zrušiť Koncovému používateľovi Licenciu. Právo Poskytovateľa na náhradu škody nie je okamžitým zrušením Licencie dotknuté. Koncový používateľ je povinný získavať Aktualizáciu len z internetových stránok Poskytovateľa alebo jeho zmluvných partnerov (ďalej len „Autorizované zdroje“). Koncový používateľ sa zaväzuje nainštalovať každú novú verziu alebo zmeny Licencovaného produktu okamžite ako ich získa alebo najneskôr v čase, ktorý stanoví Poskytovateľ v Softvéri, jeho Dokumentácii alebo na internetových stránkach Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli porušením povinnosti Koncového používateľa nainštalovať každú novú verziu alebo zmeny Softvéru a/alebo inštaláciou Aktualizácie z iných ako Autorizovaných zdrojov.
(c) Vylúčenie podpory. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť podporu najmä v prípadoch, ak oznámená chyba:
i. je následkom neoprávneného zásahu do Softvéru, jeho zdrojového kódu, alebo použitím nesprávnych parametrov alebo nastavení Softvéru
ii. vznikla chybou obsluhy, alebo používaním Softvéru v rozpore s Dokumentáciou
iii. už bola odstránené vydaním Aktualizácie, ktorú Používateľ nenainštaloval   
iv. Používateľ nezaplatil Licenčný poplatok podľa článku 17 tejto Dohody
v. pokiaľ to ustanovuje táto Dohoda
(d) Školenie. Z tejto Dohody nevyplýva Koncovému používateľovi žiadne právo na poskytnutie služieb v súvislosti so školením a výcvikom na používanie a inštaláciu Softvéru .

16. Zmena koncového používateľa. Koncový používateľ môže previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa v prípade, ak nový Koncový používateľ vyhlási že preberá všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľ.

17. Licenčný poplatok a platobné podmienky. Za odplatu získavate právo použiť Softvér, nie vlastnícke právo ku softvéru. Poplatok za Licenciu Softvéru sa určí na základe cenníka Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov podľa počtu počítačových systémov pre ktoré je Softvér určený (ďalej len „Licenčný poplatok“). Zaplatením Licenčného poplatku Vám vznikne právo použiť Softvér v súlade s podmienkami tejto Dohody počas obdobia na ktoré ste získali právo používať Softvér. Ak nie je na faktúre alebo na inom obdobnom doklade vystavenom Poskytovateľom alebo jeho obchodným partnerom uvedená iná lehota splatnosti, Licenčný poplatok je splatný pri dodávke Softvéru. Zodpovedáte za splnenie daňových a poplatkových povinnosti súvisiacich s poskytnutím Licencie na Softvér stanovených aplikovateľným právom, okrem daní z príjmov Poskytovateľa. V prípade že Licenčný poplatok neuhradíte v lehote splatnosti, Vaša Licencia na Softvér bude automaticky zrušená a budete musieť zaplatiť všetky náklady spojené s vymáhaním splatnej pohľadávky vrátane nákladov na právne zastúpenie a náhrady trov konania. Na Softvér poskytnutý ako NFR alebo ako skúšobná verzia Softvéru sa povinnosť zaplatiť Licenčný poplatok nevzťahuje.

18. NFR a skúšobná verzia. Softvér dodaný ako NFR alebo skúšobná verzia môžete použiť výhradne na overenie a testovanie vlastností Softvéru. NFR Softvér môžete tiež použiť na predvádzacie účely.

19. Údaje o Koncovom používateľovi a ochrana práv. Vy ako Koncový používateľ oprávňujete Poskytovateľa, aby prenášal, spracovával a uchovával údaje, ktoré Vás umožnia identifikovať. Súhlasíte, že Poskytovateľ môže svojimi prostriedkami kontrolovať, či používate Softvér v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Súhlasíte, že počas komunikácie Softvéru s počítačovými systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov môžu byť prenášané údaje, ktoré majú za účel zabezpečiť funkčnosť a oprávnenosť používania Softvéru a ochranu práv Poskytovateľa.

20. Kontrola exportu a reexportu. Softvér, Dokumentácia alebo ich súčasti vrátane informácii o Softvéri a jeho súčastiach podliehajú opatreniam o kontrole dovozu a vývozu na základe právnych predpisov, ktoré môžu vydávať vlády príslušné na ich vydanie podľa aplikovateľného práva. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky aplikovateľné dovozné a vývozné predpisy a uznávate, že nesiete zodpovednosť za získanie povolení na export, reexport, prevod alebo import Softvéru.

21. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený  Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16. poschodie, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

22. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

23. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca.
Táto Dohoda medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Dohodu vzťahujúcu sa ku Softvéru, a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, týkajúce sa Softvéru.

 

Áno, akceptujem podmienky používania.
 
 
 
chránime vaše digitálne svety